Actievoorwaarden “Maak kans op een wintersportvakantie! ”

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de actie “maak kans op een wintersportvakantie!” (hierna: de “actie”) van Chio Nederland.

Actievoorwaarden “Maak kans op een wintersportvakantie! ” Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de actie “maak kans op een wintersportvakantie!” (hierna: de “actie”) van Chio Nederland.

1. Deze actie wordt georganiseerd door Intersnack Nederland B.V., gevestigd te Doetinchem aan de Havenstraat 62, hierna te noemen: “Chio”.

2. Deze actie wordt georganiseerd ter promotie van ons nieuwe product: de Chio Lentil Chips. Aan deze actie nemen geen andere merken of producten deel.

3. Uitsluitend personen woonachtig in Nederland en die minimaal 18 jaar oud zijn, kunnen deelnemen aan deze actie.

4. Medewerkers van Chio, en door Chio ingeschakelde derden die betrokken zijn bij deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

5. Deelname aan de actie is kosteloos.

Artikel 1. Deelname

1. Enkel producten gekocht in de periode van 28 januari 2019 tot en met 10 februari 2019 (hierna: “actieperiode”) komen in aanmerking voor deelname. Registratie van jouw aankoop en deelname is mogelijk tot en met uiterlijk 17 februari 2019. Na 17 februari 2019 is het niet meer mogelijk om jouw aankoop te registeren en deel te nemen.

2. Je kunt aan deze actie deelnemen door tijdens de actieperiode: - in de actieperiode een verpakking Chio Lentil Chips te kopen bij een Nederlandse supermarkt; - jouw aankoop van deze verpakking Chio Lentil Chips te registreren op onze actiewebsite www.lentilchips.nl, door een duidelijk leesbare foto of scan te uploaden van de kassabon waarop jouw aankoop is vermeld.

3. Let erop dat je jouw gegevens bij de registratie juist en naar waarheid invult, zodat wij jou kunnen benaderen als je de winnaar bent. Chio behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te keren en een nieuwe winnaar aan te wijzen, als je onjuiste gegevens hebt ingevuld.

4. Je kunt binnen de actieperiode meerdere aankopen van Chio Lentil Chips registreren, mits jouw aankopen voldoen aan deze actievoorwaarden.

5. Door deelname aan deze actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens

1. Om jouw deelname aan de actie te kunnen verwerken en een winnaar aan te wijzen, verwerkt Chio een aantal van jouw persoonsgegevens. Specifiek verzamelt Chio jouw NAWgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, en – indien daarvan sprake is – enige persoonsgegevens die op de geüploade kassabon staan vermeld. Indien jij de prijswinnaar bent zal Chio jouw Nederlandse bankrekeningnummer opvragen om de prijs uit te keren.

2. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens met het doeleinde een prijswinnaar te kunnen selecteren, de winnaar te kunnen benaderen en de prijs uit te reiken aan de winnaar. De grondslag voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je met Chio sluit door deelname aan deze actie. Chio kan jouw naam en emailadres daarnaast ook gebruiken om je e-mails te versturen met interessante aanbiedingen, acties en nieuwe producten van Intersnack Nederland B.V. Door deelname aan de actie geef je ook toestemming om jouw gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar chio@intersnack.nl en kenbaar te maken dat jij jouw toestemming intrekt.

3. Chio verwerkt jouw persoonsgegevens conform het privacystatement dat is vermeld op www.havesomechio.nl/privacy-statement. Chio verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij anders is aangegeven en/of nodig is voor het bepalen van een prijswinnaar of uitreiken van de prijs.

Artikel 3. Trekking

1. Na afloop van de actieperiode zal een medewerker van Chio op een willekeurige en onpartijdige wijze de winnaar bepalen door middel van een trekking. Daarbij geldt dat iedere geregistreerde aankoop van Chio Lentil Chips evenveel kans heeft op de prijs.

2. De winnaar wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie maanden na het einde van de actieperiode persoonlijk benaderd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

3. Chio behoudt zich het recht voor om de originele kassabon van de winnaar te controleren. Bewaar daarom de kassabon, ook nadat je jouw aankoop hebt geregistreerd op de actiewebsite. Als je geen originele kassabon kunt tonen vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe prijswinnaar worden bepaald door een nieuwe trekking.

Artikel 4. Prijs

1. De winnaar van deze actie wint een geldbedrag van €3.000,-, dat door de prijswinnaar naar eigen inzicht kan worden besteed aan een wintersportvakantie bij een zelf te kiezen reisaanbieder. De prijs zal als geldbedrag van €3.000.- worden gestort op het Nederlandse rekeningnummer van de rechtmatige winnaar.

2. Nadat Chio het bankrekeningnummer van de winnaar heeft opgevraagd, heeft de winnaar 30 dagen de tijd om zijn bankrekeningnummer aan Chio kenbaar te maken, om zijn prijs in ontvangst te nemen. Als de winnaar zijn bankrekeningnummer niet binnen die termijn in ontvangst heeft genomen, of om een andere reden niet heeft gereageerd op de correspondentie van Chio of niet bereid is om de prijs in ontvangst te nemen, is Chio gerechtigd de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer die via een trekking zoals hiervoor bedoeld wordt bepaald.

3. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen goederen, andere prijzen, diensten en/of contanten.

4. De verschuldigde kansspelbelasting zal door Chio worden voldaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de actie is voor eigen risico. De aansprakelijkheid van Chio voor deelnemers aan de actie voor enigerlei schade uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Indien toch enige aansprakelijkheid van Chio komt vast te staan, is deze beperkt tot een bedrag van maximaal €5.000,-. De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Chio komen te vervallen indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Chio.

Artikel 6. Beeldmateriaal

1. Als je deelneemt aan de actie, geef je Chio bij voorbaat toestemming om jouw naam te gebruiken voor (commerciële) uitingen, op welke wijze en in welk medium dan ook, zoals op social media, die verband houden met deze actie. Als je de actie wint, dan geef je daarnaast toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop jij bent afgebeeld voor de hiervoor bedoelde uitingen en media.

Artikel 7. Uitsluiting van deelname

1. Chio behoudt zich het recht voor om jouw deelname aan de actie zonder opgave van redenen te weigeren indien je handelt in strijd met deze actievoorwaarden, in strijd met de wet of je je anderszins onbetamelijk gedraagt (tegenover Chio), zoals onbehoorlijke communicatie over de actie.

2. Chio behoudt zich daarnaast het recht voor om de actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, onderbreken of beëindigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen, indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 8. Overige bepalingen

1. Chio garandeert niet dat de actiewebsite en/of het deelnamesysteem foutloos is en voortdurend goed zal functioneren.

2. Deze actievoorwaarden zijn in te zien via www.lentilchips.nl en ook op te vragen bij Chio. Chio houdt zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze actie kan contact worden opgenomen met onze consumentenservice via www.havesomechio.nl/contact.

3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd.